Thursday, December 31, 2015

搭棚股 (AE): 大莊家, 幫莊, 春江鴨, 飛天遁地, 亙交乒乓波互抽, 整色整水扮托, 亙掩護輪流散貨.

疑似搭棚股, 疑似大莊家,  疑似幫莊, 春江鴨, 飛天遁地,  齊亂舞, 亙交乒乓波互抽, 左袋交右袋, 整色整水扮托, 亙掩輪流散貨....

* *

.
10  as  at  2015.12.18
..
.
.
24  as  at    2015.12.22
.


. .
..
.
32  as  at  2015.12.16
.

.
.
32  as at 2015.12.17
.


.
.
32  as  at  2015.12.21
.


.
.
.

.
.
.
.
34  as  at   2015.12.18
.


.
.
35  as at  2015.12.16
.

.
35  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
38  as  at  2015.12.18
.


.
.
35  as  at  2015.12.21
.


.
.
38  as  at  2015.12.21
..
.
.
.
.
39  as  at  2015.12.18
.


.
.
41  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
43  as at  2015.12.16
.
.
43  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
43  as  at   2015.12.22
.


.
.
48  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
58  as  at  2015.12.16
.


.

58  as  at  2015.12.18
.


.
.
58  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
65  as  at   2015.12.16
.

.
.
65  as  at  2015.12.17
.


.
.
. .
69  as  at  2015.12.16
..
.
69  as  at  2015.12.17
.


.

.
. .
.
.
81  as  at  2015.12.15
.


.
81  as  at  2015.12.18
.


.
.
85   as  at   2015.12.18
.


.
.
86  as  at  2015.12.18
.


.
.
93  as  at  2015.12.18
.


.
.
95  as  at  2015.12.18
.


.
.
102  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
.
107 as at  2015.12.14
.

.
.
107  as  at  2015.12.15
.


.
.
.

107  as  at  2015.12.16
..

107  as  at  2015.12.17
.

.
.
.
107  as  at  2015.12.21
..
.
107  as  at   2015.12.22
..
.
.
.
.
.
.
109 as at 2015.12.14
.

.
.
.
109  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
.
117 as at 2015.12.14


.
.
.
143  as  at  2015.12.21
..
.
147  as   at  2015.12.21
..
.
.
.
.
152  as  at  2015.12.15
.


.
.
160  as  at  2015.12.15
.
.
.
.

.
160  as  at  2015.12.16
.

.
.
160  as  at  2015.12.17
.


.
160  as  at  2015.12.18
.

.
.
160  as  at  215.12.21
.


.
.
160  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
.
163  as  at  2015.12.18
.


.
.
163  as  at  2015.12.21
..
.
163  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
165  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
..
.
.
168   as   at  2015.12.15
.


.
.
.
168  as  at  2015.12.16
..
.
168  as  at  2015.12.17
..
.
168  as  at  2015.12.18
.


.
.
168  as  at  2015.12.21
.
.
.
168  as  at  2015.12.22
.
..
.
202  as  at  2015.12.15
.


.
.
.
204  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
.
.
211  as  at  2015.12.15
.
.
.
213  as at  2015.12.14
.

.
.
.
216  at  at  2015.12.15
.


..
.
.
217  as  at  2015.12.15
.


.
.
220  as  at  2015.12.18
.


.
.
261  as  at  2015.12.22
..
.
.
285  as  at  2015.12.15
...
.
.286  as  at  2015.12.15
.


.
.

286  as  at  2015.12.16
.


.
.
286  as  at  2015.12.17
..
.
286  as  at  2015.12.18
.


.
.

286  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
286  as  at  2015.12.22
.
.
.

288  as  at  2015.12.17
.


.

.
303  as  at  2015.12.17
.


.
.
315  as  at   2015.12.17
.


.
.
316  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
318  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.

.
321  as at  2015.12.14
.

.
.
.
321   as  at  2015.12.15
.
..
.
330  as  at  2015.12.18
.


.
.
330   as  at  2015.12.22
.
.
.
.
.
.
336  as  at  2015.12.18
.


.
.
336   as  at  2015.12.22
.
.
.
.
.
.
337  as  at  2015.12.18
.


.
.
337  as  at   2015.12.21
..
.
.
.
341  as  at   2015.12.18
.


.
.
342  as  at  2015.12.18
.


.
.
343  as  at  2015.12.18
.


.
.
345  as  at  2015.12.18
.

.
.
353  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.
358  as  at  2015.12.18
.


.
.
361  as  at   2015.12.21
.


.
.
.
.

.
.
362  as at 2015.12.14
.

.
.
.
362  as  at  2015.12.15
.
.

.
.
362  as  at  2015.12.16
.


.
.
362  as  at  2015.12.17
..
362  as  at  2015.12.18
.

.
.
362  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
362  as  at  2015.12.22
..
.
.
.
.
368  as  at  2015.12.18
.


.
.
368  as   at   2015.12.21
.


.
.
.
.

.
.
378  as at  2015.12.14
.


.
.
378  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
.
390  as at  2015.12.14
.


.
.
390  as  at   2015.12.21
.


.
.
.
.
530  as at  2015.12.14
.

.
.
543  as  at  2015.12.4
.

.
.
.
.
543   as   at   2015.12.15
.


.
.
543  as  at  2015.12.16
..
543  as  at  2015.12.17
.
.

.

550  as  at  2015.12.15
..
.
550  as  at  2015.12.18
.


.
.
550  as  at  2015.12.22
..
.
.
.
.
.
565  as  at  2015.12.15
.
.


.
.
.
.
665  as  at  2015.12.14
.

.
.
.
665  as  at  2015.12.15
.


.
.
665  as  at   2015.12.21
.


.
.
665   as  at   2015.12.22
.


.
.
.
674  as  at  2015.12.15
.


.
.
709  as  at  2015.12.15
.


.
.
709  as  at  2015.12.17
.


.
.
. .
.
715  as  at  2015.12.15
.


.
.
750  as  at  2015.12.15
.


.
.
750  as  at  2015.12.17
.


.
750  as  at  2015.12.18
.


.
.
757  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
760  as  at  2015.12.17
.


. .
.
.
775  as  at  2015.12.15
.

.
.
775   as  at   2015.12.21
.


.
.
. .
778  as  at  2015.12.15
..

778  as  at  2015.12.16
..
778   as at  2015.12.17
.


.
.
851  as  at 2015.12.17
.


.
.
.
862  as  at  2015.12.18
.


.
.
862  as  at   2015.12.21
..
.
862  as  at  2015.12.22
.
.
.
.
.
.
868  as  at  2015.12.14
.

.
.
868  as  at  2015.12.15
..
.
.
.
.
877  as   at  2015.12.14
.

.
.
877   at  at  2015.12.15
.


.
877  as  at  2015.12.16
.


.
.
877  as  at  2015.12.17
.


.
.
877  as  at  2015.12.18
..
.
877 as  at  2015.12.21
.


.
.
877  as  at   2015.12.22
.


.
.
.

.
882  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
883  as  at  2015.12.15
.


.
.
885  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
.
.
.
898  as  at  2015.12.21
.


.
.
899  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.
.
914  at  at  2015.12.15
..
.
928  as  at  2015.12.16
..
928  as  at  2015.12.17
.


.
.
928  as   at   2015.12.18
.


.
.
.
928  as  at  2015.12.21
.
.
.
928  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
966  as  at  2015.12.14
.

.
966  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
966  as  at  2015.12.22
.
.
.
988  as  at  2015.12.14
.
.

.
.
.
1027  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.
1028  as   at  2015.12.14.
.

.
.
.
1028   as  at  2015.12.16
..
.
.
.
.
1060  as  at  2015.12.15
.


.
.
.
1063  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
.
.
1099   as  at  2015.12.14
.
.

.
.
1099  as  at  2015.12.18
.


.
.
1099  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.
1104  as  at   2015.12.17
.


.
.
.
.

.
1128  as  at  2015.12.15
.


.
.
1128  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
1136   as  at  2015.12.15
.


.
.
1136  as  at   2015.12.17
.

.
.
1136  as  at   2015.12.22
..
.
. .
.
1141  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.
1148  as  at  2015.12.17
.


.
.

1148  as  at  2015.12.18
.
.
.
.
.
1152  as  at   2015.12.15
.

.
.
1152  as  at  2015.12.22
.


.
.
. .
.
1165  as  at  2015.12.15
.


.
1165  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
.
.
1171  as  at  2015.12.14.

.

.
.
1171   as  at  2015.12.15
.


.
1171  as  at  2015.12.16
..
.
.
1171  as  at  2015.12.17
..
.
1171  as  at  2015.12.18
..
1171   as  at  2015.12.22
.
.
.
1188  as  at  2015.12.22
.


.

.
1212  as   at   2015.12.14.
.

.
.
1212   as  at  2015.12.15
.


.
.
1212  as  at  2015.12.17
..
.
.
.
.
1234  as at   2015.12.14
.


.
1234  as  at  2015.12.15
.


.
1234  as  at  2015.12.18
.
.
.
.
.
.
1250  as  at  2015.12.21
.


.
.
1260   as  at   2015.12.22
..
.
1266  as  at  2015.12.22
..
.

.
1268  as  at  2015.12.21
.


.
.
1288  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
1293  as  at  2015.12.14
.
.

.
1293  as  at  2015.12.16
..
1293  as  at  2015.12.18
.


.
.
1293  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
.
1322   as  at    2015.12.14
.

.
.
1322  as  at  2015.12.15
.


.
.
.
1323  as  at  2015.12.15
.


.
.
.
1323  as  at  2015.12.16
..
1323  as  at  2015.12.17
..
.
1323  as  at  2015.12.21
..
.
1333  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
.
1336  as   at  2015.12.14
.

.
.
1336  as  at  2015.12.15
.


.
.
1336  as  at  2015.12.17
.


.
.
1336  as   at  2015.12.18
.


.
.
1336   as  at   2015.12.21
.


.
.
.
.
.
.
1339  as  at  2015.12.14
.

.
.
1339   as  at  2015.12.15
.


.
.
1340  as  at  2015.12.22
.


.
.
1359  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
1360  as  at  2015.12.15
.


.
.
1360  as  at  2015.12.16
.


.
.
1360  as  at  2015.12.17
.


.
1360  as  at  2015.12.18
.


.
.
1360    as  at   2015.12.21
.


.
.
1360  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
1368  as  at  2015.12.15
.


.
.
1368  as  at   2015.12.16
..
.
1368  as  at  2015.12.17
.


.
.
1368  as  at   2015.12.18
.

.
.
1368  as  at  2015.12.22
..
.
.
.
.
1369  as   at   2015.12.21
.


.
.
.
.
.
1386   as  at   2015.12.15
.


.
.
1386  as  at  2015.12.16
.


.
.
1386  as  at   2015.12.17
.


.
.
1386  as  at  2015.12.18
.


.

.
.
.
1439   as  at  2015.12.14
.

.
.
1439  as  at  2015.12.15
.


.
.
1439  as  at  2015.12.16
..
.
1439  as  at 2015.12.17
.


.
.
1439  as  at  2015.12.18
.

.
.
1439  as   at   2015.12.21
..
.
1439  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
.
1462  as  at  2015.12.15
.


.
.
1483  as at  2015.12.15
.

.
.
1515  as  at   2015.12.21
..
.
.
.
1520  as  at  2015.12.16
.


.
.
.
1520  as  at  2015.12.17
.


.
.
1520  as  at  2015.12.18
.
.


.
.
1662  as  at   2015.12.22
.
.

.
.
.
.
.
1816   as  at  2015.12.14
.

.
.
1816  as  at  2015.12.16
..
.
1816  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
1831  as  at   2015.12.21
..
.
1831  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
2018  as  at  2015.12.14
.

.
.
2018  as  at   2015.12.15
.


.
.
.
2018  as  at  2015.12.17
.


.
2018  as  at   2015.12.18
..
.
2018  as  at  2015.12.21
.

.
.
.
.
.
.
2121  at   2015.12.15
.


.
2121  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
.
2133  as  at   2015.12.15
.


.
.
.
.

2196   as  at   2015.12.14
.

.
.
2196  as  at   2015.12.15
.


.
.
2318  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
2322  as  at  2015.12.14
.

.
.
2322   as  at  2015.12.15
.


.
.
2323  as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.

2324  as  at  2015.12.15
.

.
.
2324  as  at  2015.12.16
.


.
.
.
2324  as  at   2015.12.17
.


.
.
. .
.
.
2328   as  at  2015.12.14
.

.
2328  as  at  2015.12.15.
2328  as  at  2015.12.17
.


.
.
2328  as  at  2015.12.18
.
.
.
2328  as  at  2015.12.22
..
.
2366  as  at  20115.12.22
.
.


.
.
.
.
.
.
2369  as at  2015.12.14
.


.
.
2601  as  at  2015.12.14
.

.
.
2601  as  at   2015.12.15
.


.
.
.
.
2601  as  at   2015.12.18
.
.
.
.
2601  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
.
2628  as  at  2015.12.14
.
.

.
.
2688  as  at  2015.12.14
.


.
.
2688  as   at   2015.12.15
.


.
.
.
2688  as  at  2015.12.17
.


.
.
2688  as  at  2015.12.18
.


.
.
2822  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
2822  as  at  2015.12.21
..
.
.
2822   as  at   2015.12.22
.
.

.
.

2823 as  at  2015.12.14

.
.

2823  as  at  2015.12.17
.
..
.
2823  as  at  2015.12.18
..
.
2823  as  at   2015.12.21
.
.
.
.
.
2827  as  at   2015.12.22
.
.
.
2828  as  at   2015.12.22
.
.


.
.
.
.
.
2866  as   at   2015.12.21
.


.
.


.

2924  as  at  2015.12.15
.
.


.
.
2924  as  at  2015.12.16
.


.
.
.
.
3188  as  at  2015.12.17
..
.
3188  as  at  2015.12.21
.


.
.
3188  as  at  2015.12.22
.


.
.
.
.
.
.
3380    as  at   2015.12.15
.


.
.
.
3380  as  at  2015.12.17
..
3380  as  at  2015.12.18
.


.
.
3380  as  at   2015.12.22
..
.
.

.
.
3383  as at  2015.12.14
.
.


.
3383  as  at   2015.12.15
.


.
.
.
3383  as  at  2015.12.17
.


.
.
3383  as  at   2015.12.18
..
.
.
.
.
3663  as  at  2015.12.14
.
.

.
.
3663   as  at  2015.12.15
.

.
.
.
3663  as  at  2015.12.16
.
.


.
.
3663  as  at  2015.12.17

.

.

.
3663  as  at  2015.12.18
..
.

.
.
3898  as at  2015.12.15
.


.
.
.
3898  as  at  2015.12.17
..
.
3898  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
8046  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
8053   as  at  2015.12.21
.


.
.
.
.
.
8059  as  at   2015.12.15
.


.
.
.
8078   as  at  2015.12.16
.


.
.
8078  as  at  2015.12.17
.
.
.
.
8078  as  at  2015.12.18
..
.
8079   as  at  2015.12.14
.


.
.
8079  as  at  2015.12.16
..
.
.
.
.
8095  as  at   2015.12.14
.

.
.
.
8095   as  at   2015.12.15
.


.
.
.
.
.
.
8109  as  at  2015.12.14
.
.


.
.
8130  as  at  2015.12.18
.


.
.
.
.
.
8147  as  at  2015.12.15


.

.
.
8147  as  at  2015.12.16
..
.
.
.
.
.
8169  as  at  2015.12.14
.

.
.
.
8169  as  at  2015.12.15
.


.
8169  as  at   2015.12.18
.


.
.
.
.
8172   as  at   2015.12.21
.


.
.
.
8179  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
.
.
8192  as  at  2015.12.17
.


.
.
.
8192  as  at   2015.12.22
.


.
.
.
8228  as  at  2015.12.15
.


.
.
.
.
.
.
8258  as  at   2015.12.14
.

.
.
.
.
.
8279 as   at   2015.12.21
.


.
.

8337   as   at   2015.12.21
.


.
.


Eurgene羅尚沛於有線電視主持節目中苦笑, 香港扮似有監管制度讓市民放心投資, 誰知其實在付了交易懲費(=交了保護費)養肥監管官吏後才發現, 每次香港股市作假股民被騙, 證監會和聯交所上市科總說他們的監管工作完美(絕對值得收取超世界級高薪及年年例父加薪分紅), 出事永遠純是投資的風險是股民不小心而矣! 官呀! 天呀! 而那些上市保薦人+核數師就更生意興隆完全不用負責喎! 真怪雞!