Monday, February 1, 2010

托升圖表大戶繼續派, 中國高精密( 591)走勢彷彿好似有無形之手; 遠見控股(862)好似有無形之手

青心直說:托升圖表大戶繼續派

胡孟青 Appledaily.com 2010年02月01日

個市一路跌,老散一路買,之前食髓知味,養成逢低必吸習慣,但呢次 1月大震盪,單月便跌咗 8%,係金融海嘯以來跌得最急。既然明知入市要捱價,真係好想問吓點解咁都唔肯買 Put做淡?炒友告之,近期嘅 Put其實十分好炒,總之即市當玩「扑儍瓜」,見到好似 20400呢類阻力位就一棍扑落去,比起逆市做好倉順手得多。

大家多數未必有時間留意個別股份嘅盤路,往往見到股價升就走埋去趁吓熱鬧。有部份半新股,好似中國高精密( 591),即市走勢彷彿好似有無形之手協助,往往逆市有得升,睇圖表好吸引,但只要坐喺報價機前 15分鐘留意盤路走勢,不難發覺「狂派」再現,用少少錢托起股價一路派,派派吓成交自然大,又會有更多人入場玩音樂椅。

.
.
.

(轉貼自 Uwants.com)《經濟通通訊社 12.8.2015 專訊》

遠見控股(862)公布,與中國人保(1339)及PQ Investment訂立認購協議,公司將分別配發8﹒55億及57﹒95億股新股份予兩者,共佔擴後股本約70﹒81%。

  另,亦與Pearl Charm訂立認購協議,配售1﹒5億股股份,佔擴後股本約
1﹒6%。(Pearl Charm則由許儀全資擁有。)

  兩項配股協議之認購價為每股0﹒18元,較公司停牌前收市價1﹒95元折讓達 91%。所得款項總額合共約為12﹒24億元。

  作為交易一部分,公司將其非全資附屬公司(於蒙古南部及西部間接持有若干礦藏勘探許可證)之全部51%權益以實物分派方式分派予全體股東。執行董事兼控股股東魯連城有意於分派之後,以現金方式收購該附屬公司最多全部股權。

  PQ Investment將由中國財險(2328)及奇虎360科技分別擁有
50%的權益;奇虎360科技美國預託股份於紐約證券交易所上市。而Pearl 
Charm則由許儀全資擁有。


  遠見控股由2015, 6月24日起已停止買賣股份.